fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Dziękuję Wam!

Nie spodziewałem się tego. Nawet w najbardziej optymistycznych myślach, nie zakładałem, że tyle osób zdecyduje się mi pomóc i wpłaci pieniądze na odbudowanie mojego sprzętu fotograficznego po moim błędzie.

Zrzutka, którą zorganizowałem pierwszy raz w życiu, w dodatku nie na szczytny cel, jakim może być leczenie czy ratowanie życia – osiągnęła zawrotną wysokość. Na dzień dzisiejszy, tj. 30 marca 2024 jest na niej 18 410 PLN. A to oznacza, że mogę odkupić mój aparat!

Trudno mi w jakiś adekwatny sposób podziękować Wam. Nawet nie wiem, jak miałbym to zrobić, bo na liści jest obecnie 193 wpłacających. Wśród nich, w dużej części, to osoby, których nie znam lub znam wyłącznie online i tym bardziej jestem zaskoczony odzewem i Waszą pomocą. Wszystkim z osobna, tym 193 osobom i każdej kolejnej – dziękuję!

Bardzo chciałbym wymienić w tym wpisie wszystkie osoby, które wpłaciły z użyciem Waszych nicków, nazwisk i imion, ale niestety nie mogę tego zrobić z racji przepisów RODO. Pozostają mi jedynie podziękowanie zbiorcze i to niniejszym czynię w formie, która jest może lakoniczna, ale naprawdę brakuje mi własnych słów. Posłużę się więc starożytnym myślicielem:

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać

~ Epikur

Ale nie myślcie, że skończy się na jednym cytacie sprzed tysiąca lat ;) Nie byłbym sobą i miałbym straszliwego kaca moralnego, że nic nie dałem w zamian. Dlatego…

… postanowiłem się podzielić tym, co mam najcenniejszego – moimi zdjęciami.

Nie mogę niestety zrobić tego z formie wydruków, chociaż bardzo bym chciał! Muszę to zrobić w formie elektronicznych plików do pobrania, które każdy może sam sobie wydrukować jeśli chce lub zrobić z nich tapetę na telefonie czy monitorze. Udostępnianie zdjęć w pełnej rozdzielczości jest dla każdego fotografa trochę jak oddanie samego siebie…, ale właśnie taki gest wobec osób wpłacających jest mi potrzebny. Tak chcę się odwzajemnić. Ponieważ osoby wpłacające mają różne gusta i często wcale nie przyrodniczo-ptasie, pozwoliłem sobie wybrać 8 zdjęć, z których połowa to ptaki, a połowa to landscape.

*Wszystkie zdjęcia zamieszczone poniżej są mojego autorstwa. Wszystkim osobom, które pobiorą plik ZIP umieszczony na dole tego wpisu udzielam zgody na wykorzystanie tych zdjęć w celach niekomercyjnych (proszę, nie zarabiajcie na nich i nie sprzedawajcie ich) w dowolny sposób na dowolnych nośnikach. Zgody udzielam bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.


Thank You!

I didn’t expect this!
Even in my most optimistic thoughts, I didn’t anticipate that so many people would decide to help me and donate money to rebuild my photographic equipment after my mistake.

The fundraiser that I organized for the first time in my life, moreover, not for a noble cause like treatment or saving lives, has reached a staggering amount. As of today, March 30, 2024, it stands at 18,410 PLN (ca. 4,600 USD). And that means I can buy back my camera at least!

It’s difficult for me to thank you in an adequate way. I don’t even know how I would do it, because there are currently 193 contributors. Among them, mostly, are people I don’t know or only know online, and I’m even more surprised by the response and your help. To each and every one of you, those 193 individuals and each subsequent one – thank you!

I would really like to mention all the people who donated using your nicknames, surnames, and names in this post, but unfortunately, I can’t do that due to GDPR regulations. All I can do is a collective thank you, which I hereby do in a form that may be concise but truly lacks my own words. So, I’ll use an ancient thinker:

We do not so much need the help of our friends as the confidence that such help is possible.

~ Epicurus

But don’t think it will end with a quote from a thousand years ago ;) I wouldn’t be myself and I would have a terrible moral hangover if I didn’t give anything in return. Therefore…

…I’ve decided to share what I have most precious – my photos!

Unfortunately, I can’t do this in the form of prints, although I would really like to! I have to do it in the form of downloadable files, which everyone can print themselves if you want or use them as wallpaper on your phone or monitor. Sharing photos in full resolution is a bit like giving oneself for any photographer…, but such a gesture towards the contributors is what I need. This is how I want to reciprocate. Since the contributors have different tastes and often not related to nature and birds at all, I allowed myself to choose 8 photos, half of which are birds and half are landscapes.

*All the photos posted below are my own work. To all individuals who download the ZIP file placed at the bottom of this post, I grant permission to use these photos for non-commercial purposes (please, don’t make money off them and don’t sell them) in any way on any media. I grant this permission indefinitely and without territorial restrictions.

fotopropaganda blog o dobrej fotografii