fotopropaganda blog o dobrej fotografii

O mnie

piotr biegaj, iczek

Moja fotografia powstawała etapami. Różne okresy twórcze gnały mnie w różne zakątki fotograficznych bagien. Czasami dosłownie, jak w wypadku fotografii ptaków, a czasami niedosłownie. Od samego początku mojej przygody z fotografią, chciałem także o niej pisać i dzielić się nią. Dlatego w roku 2008 stworzyłem blog fotograficzny: iczek.blogspot.com. Rok później został on uznany za jeden z 10 najlepszych blogów artystycznych w plebiscycie portalu Onet. Kontynuacją moich zmagań z opisywaniem fotografii jest magazyn FotoPropaganda: iczek.pl. Cała historia moich ponad 1600 wpisów i artykułów znajduje się właśnie tutaj. Tutaj staram się pokazać mój punkt widzenia i dzielić się dobrą fotografią!

Inne miejsca, gdzie umieszczam swoje prace: Flickr oraz na ArtLimited.

Będąc niespokojną duszą poszukującą kolejnych wyzwań, założyłem Gdańską Grupę Fotograficzną (GGF), nieformalne stowarzyszenie fotografów (2001-2005). W latach 2010-2013 prowadziłem studio portretowe „Kumaka” w Gdańsku, gdzie przez 3 lata prowadziłem warsztaty fotograficzne dotyczące dawnych technik fotograficznych – mokrego kolodionu.

Moja pasja do fotografii dzikiej przyrody (zwłaszcza ptaków) i pejzaży zaowocowało dość sporym portfolio także w tych obszarach: Pejzaż, Ptaki. Od ponad 15 lat jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i udało mi się w tym czasie zdobyć kilka nagród, choć dzika natura nadal pozostaje dla mnie nieodkryta do końca.

Zapraszam do mojego bloga. Od kwietnia 2024 roku będę publikował tutaj ponownie jeden artykuł tygodniowo. Prowadzę też zbiórkę na platformie Patronite, gdzie zawsze możesz wesprzeć moją pracę.

My photography evolved in stages. Different creative periods drove me to various corners of photographic swamps. Sometimes quite literally, as in the case of bird photography, and sometimes metaphorically. From the very beginning of my adventure with photography, I also wanted to write about it and share it. That’s why in 2008 I created a photography blog: iczek.blogspot.com. A year later, it was recognized as one of the top 10 artistic blogs in a contest by the Onet portal. The continuation of my struggles with describing photography is the magazine FotoPropaganda: iczek.pl. The entire history of my over 1600 posts and articles is right here. Here, I strive to show my point of view and share good photography!

You can find my most important photographs on the portraits page of my portfolio, which I divided into two stages of their creation: Beautiful People, Studio Portrait. This area of photography has brought me the most joy, but also awards. Through portraiture, I have met dozens of wonderful photographers in Poland and around the world.

Other places where I showcase my work: Flickr and ArtLimited.

Being a restless soul in constant pursuit of new challenges, I founded the Gdańsk Photography Group (GGF), an informal association of photographers (2001-2005). From 2010 to 2013, I was a co-founder of the portrait studio “Kumaka” in Gdańsk, where for 3 years I conducted photography workshops on old photographic techniques – wet collodion.

My passion for wildlife photography (birds) and landscapes has resulted in quite a substantial portfolio: Landscape, Birds. For over 15 years, I have been a member of the Polish Nature Photographers Association and during this time, I have managed to win few awards, although the wild nature still remains partly unexplored for me.

Feel free to visit my blog. Starting from April 2024, I will be publishing one article here weekly again. I also run a fundraiser on the Patronite platform, where you can always support my work.

Nagrody / Awards:

2023 – Sztuka Natury 2023 – wyróżnienie (Konkurs Fotograficzny „Sztuka Natury 2023”)
2023 – XXVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny w Trzciance „Portret” – wyróżnienie
2011 – X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret” w Kole – nagroda
2010 – Konkurs „Portret” (Fundacja Dilmah) – Grand Prix
2010 – Międzynarodowe Nagrody Aperture – Brązowy Medal
2010 – IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret” w Kole – wyróżnienie
2009 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Muzeum w Bydgoszczy „Śladami Leona Wyczółkowskiego – Portret” – II nagroda
2009 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny w Trzciance „Portret” – Grand Prix
2001, 2003 – „Gdańsk Photo Press” – nagroda

fotopropaganda blog o dobrej fotografii